Judecător Stăncioi Daniela-Ioana: Prin urmare, obiectivele mele vizează la acest moment proiectul TAEJ şi activitatea de comunicare publică a Consiliului Superior al Magistraturii.

   

Robert Williams                          Jud.Stancioi Daniela -Ioana

Interviu acordat in exclusivitate de catre Purtatorul de cuvant al Consiliului Superior al Magistraturii, doamna judecator Stancioi Daniela -Ioana .

News247WP:   Ce înseamnă şi ce îşi propune Îndrumarul de bune practici privind activitatea judecătorilor şi procurorilor în spațiul social media/platforme online, elaborat în cadrul proiectului TAEJ? Ce așteptări sunt de la acesta?

 Jud.SDI : Consiliul Superior al Magistraturii a adoptat, la data de 10 decembrie 2019, prin hotărâre a Plenului, Îndrumarul de bune practici privind activitatea judecătorilor şi procurorilor în spațiul social media şi al platformelor online, Îndrumar elaborat în cadrul proiectului TAEJ – Transparență, accesibilitate şi educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar, cod SIPOCA 454/cod MySMIS 118765.

Îndrumarul cuprinde recomandări pentru judecători şi procurori în utilizarea spațiului social media şi a fost elaborat de către o echipă de experți selectați de CSM, în urma derulării a 7 workshopuri la care au participat judecători, procurori şi reprezentanți ai instituțiilor din cadrul sistemului judiciar.

În partea introductivă este expusă necesitatea adoptării Îndrumarului, precum și obiectivele urmărite prin această reglementare, pe termen scurt, mediu și lung.

Prima parte a Îndrumarului, care cuprinde trei capitole, este destinată explicării fenomenului social media, prin prezentarea majorității rețelelor de socializare și a modului de utilizare a acestora, precum și a avantajelor și riscurilor identificate în utilizarea social media.

A doua parte a Îndrumarului prevede în concret standarde deontologice şi recomandări pentru judecători și procurori în utilizarea platformelor de socializare, cu referire expresă la deontologia judecătorului și procurorului, la obligația de rezervă, relațiile de prietenie virtuală în social media, recomandări privind gestionarea comentariilor, evitarea reclamei mascate, interdicția de a face politică ori de a publica nuditate în spațiul social media.

Un întreg capitol VII din Îndrumar este dedicat comunicării instituționale în social media în cadrul autorității judecătorești şi descrie în detaliu modul de creare şi gestionare al paginilor instituționale în cadrul platformelor social media.

Ultimul capitol cuprinde concluzii ce sintetizează principiile, ideile şi recomandările ce stau la baza adoptării Îndrumarului şi care se desprind din cuprinsul acestuia.

Ulterior adoptării Îndrumarului de bune practici au avut loc 4 sesiuni de diseminare în cadrul cărora ne-am propus, pe de o parte ca toți participanții să cunoască existența Îndrumarului şi recomandările cuprinse în acesta, iar pe de altă parte să dezbatem aspecte practice din care judecătorii şi procurorii să extragă repere pe care să le utilizeze în crearea şi gestionarea identității lor sociale,  profesionale şi personale în social media, în acord cu standardele de etică ale profesiilor noastre, dar participând în același timp la viața comunității din care fac parte.

Pe termen lung, prin adoptarea Îndrumarului de bune practici s-a urmărit conturarea, în linii generale, a recomandărilor privitoare la modalitățile de utilizare a spațiului social media şi a platformelor online într-un mod care să conducă la consolidarea şi îmbunătățirea imaginii sistemului judiciar.

News247WP:  Ce urmează în derularea şi implementarea acestui Îndrumar? Cum este acesta primit la nivel de sistemul judiciar?

Jud. SDI: În perioada următoare, Îndrumarul de bune practici va fi retipărit în 8000 de exemplare şi distribuit instanțelor, parchetelor şi instituțiilor din cadrul sistemului judiciar. Anterior au fost distribuite 5000 de exemplare la nivelul aceluiași grup țintă. Ne propunem astfel, o diseminare la scară cât mai largă în cadrul sistemului judiciar.

Din experiența pe care am avut-o alături de colegii mei la cele 7 workshopuri organizate în vederea redactării, la conferința de lansare, precum şi la cele 4 sesiuni de diseminare, evenimente la care au participat aproximativ 350 de judecători şi procurori, pot să vă confirm că majoritatea celor prezenți au primit Îndrumatul cu interes față de elementul de noutate reprezentat de acesta, fiind deschiși şi implicați în dezbaterile pe care le-am purtat

News247WP: Ați menționat în declarația de presă (video) faptul că acest Îndrumar este o premieră la nivelul UE, este un motiv de reușită şi viziune pentru inițiator, pentru instituție, sistemul judiciar?

Jud. SDI: Într-adevăr, acesta este primul Îndrumar ce cuprinde recomandări pentru judecători şi procurori în utilizarea spațiului social media, adoptat de către un stat membru al Uniunii Europene prin autoritatea sa de rang constituțional care gestionează cariera judecătorilor şi procurorilor.

De altfel, Rețeaua Globală a Consiliilor Judiciare a recomandat tuturor Consiliilor Judiciare din statele membre să adopte recomandări în utilizarea spațiului social media de către judecători şi procurori, iar Consiliul Superior al Magistraturii a adoptat, în sens formal, primele recomandări oficiale în acest domeniu.

Din acest punct de vedere, adoptarea Îndrumarului de bune practici reprezintă un rezultat foarte bun pentru Consiliul Superior al Magistraturii, iar pentru judecători şi procurori un instrument util atunci când decid să utilizeze platformele sociale. Astfel, Îndrumarul are ca obiectiv îmbunătățirea imaginii sistemului de justiție și creșterea încrederii publicului în sistemul de justiție.

News247WP: Acest Îndrumar armonizează, caută soluții, oferă răspunsuri magistraților, jurnaliștilor, opiniei publice cu privire la libertatea de expresie a magistraților sau alte drepturi așa cum sunt ele stipulate?

Jud.SDI : Astfel cum arătam anterior, Îndrumarul de bune practici se referă numai la activitatea judecătorilor şi procurorilor în spațiul social media.

Referitor la relația sistemului judiciar cu mass media, Consiliul Superior al Magistraturii a adoptat, în anul 2019, Ghidul de bune practici în relația sistemului judiciar cu mass media, ce cuprinde aspecte în legătură cu modalitatea în care instanțele și parchetele comunică cu mass media, precum şi informațiile ce pot fi transmise jurnaliștilor în diferite materii ori proceduri care se derulează.

Redusă la nivelul drepturilor fundamentale, provocarea în reglementarea utilizării social media de către judecători și procurori constă în identificarea echilibrului dintre garantarea dreptului la liberă exprimare al magistraților reglementat de art. 10 și 8 din CEDO şi obligația acestora de a respecta imparțialitatea inerentă exercitării funcției, în special sub aspect subiectiv când ne referim la spațiul social media, precum şi deontologia profesională, astfel încât inclusiv în utilizarea rețetelor de socializare judecătorul sau procurorul nu doar să fie imparțial, ci să fie perceput ca fiind imparțial de către cetățenii care îi observă activitatea.

Îndrumarul prevede expres la punctul 19 că obligația de rezervă nu anulează libertatea de exprimare a judecătorilor şi procurorilor, iar punctul 21 prevede în completare că judecătorii şi procurorii trebuie să respecte obligația de rezervă atunci când îşi exercită libertatea de exprimare pe social media, adică să păstreze demnitatea şi prestigiul funcției judiciare, precum şi imparțialitatea şi independența sistemului judiciar. Alte recomandări în acest sens sunt cuprinse în continuare la punctele 22-25.

 News247WP: Pot magistrații să apară în diferite materiale privind activități de Educație juridică, parteneriate, fără ca Îndrumarul să constituie un pretext ori o piedică în apariția magistraților în materiale de presă, având drept scop promovarea sistemului de justiție prin Educație juridică, dezbateri, seminare?

Jud.SDI:  Capitolul V din Îndrumarul de bune practici, referitor la deontologia judecătorului şi procurorului, cuprinde câteva recomandări în privința utilizării spațiului social media în sensul indicat. Mai exact, punctul 5 din Îndrumarul de bune practici prevede că judecătorii şi procurorii îşi pot promova pe social media propriile articole şi cărţi, manifestări științifice, dezbateri, seminare, la fel şi orice altă sursă academică şi culturală care este relevantă din punct de vedere profesional. De asemenea, punctul 6 prevede că judecătorii şi procurorii pot utiliza social media pentru a disemina informații disponibile online şi de interes public pentru a ajuta justițiabilii să se orienteze în relațiile pe care le au cu instituțiile judiciare. Totodată punctul 20 prevede că în scopul educației juridice, judecătorii şi procurorii pot schimba opinii profesionale în social media.

Acestea sunt câteva recomandări, cu titlu de exemplu, în sensul întrebării adresate, însă Capitolul V din Îndrumarul de bune practici cuprinde şi alte recomandări utile în aceeași privință.

Reiterez faptul că Îndrumarul nu face referire la relația cu mass media, şi prin urmare nu cuprinde exemple referitoare la materiale de presă la care pot participa judecătorii şi procurorii. Aparițiile în materiale de presă se efectuează cu respectarea dispozițiilor generale ale statutului magistratului, ale Codului deontologic şi ale Ghidului de comunicare cu mass-media.

NEWS247WP: Ca manager de proiect, ce experiență ați acumulat încât să generați şi alte proiecte ambițioase, cu impact în sistemul de justiție şi în relația acestuia internă şi externă?

Jud.SDI:  Experiența mea în comunicare în cadrul autorității judecătorești este de aproximativ 6 ani, exercitând anterior şi atribuțiile de purtător de cuvânt în cadrul Judecătoriei Sectorului 3 București.

În proiectul TAEJ m-am implicat continuu încă din anul 2019, odată cu lansarea acestuia, ocupând poziția de expert în comunicare din partea sistemului judiciar în cadrul echipei de proiect. Astfel, experiența mea consolidată în cadrul proiectului este din punct de vedere managerial şi în domeniul comunicării publice.

Am dobândit în acest sens o experiență destul de bogată, participând la aproape toate evenimentele derulate în cadrul proiectului, de cele mai multe ori ca speaker, calitate în care am susținut mai multe prezentări, fie în privința comunicării cu mass media, fie în ceea ce privește comunicare în social media. De asemenea, am colaborat implicat la elaborarea celor trei ghiduri adoptate până la acest moment, respectiv Ghidul de comunicare în relația sistemului judiciar cu mass media, Îndrumarul de bune practici privind activitatea judecătorilor și procurorilor în spațiul social media/platforme online, precum şi Ghidul de bune practici în relația sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice, în special avocați.

Din punct de vedere managerial, coordonez activitatea întregii echipe de proiect, în acord cu atribuțiile pe care le am, şi veghez permanent la derularea tuturor activităților în cele mai bune condiții şi cu respectarea, pe cât posibil, a tuturor termenelor stabilite în proiect.

În această etapă a carierei mele, prin prisma funcției de purtător de cuvânt al Consiliului Superior al Magistraturii, îmi pun la dispoziție experiența în comunicare în beneficiul instituției, atât în cadrul proiectului TAEJ, precum și ori de câte ori este necesar la nivelul Consiliului, în acord cu atribuțiile legale şi regulamentare.

Prin urmare, obiectivele mele vizează la acest moment proiectul TAEJ şi activitatea de comunicare publică a Consiliului Superior al Magistraturii.

În calitate de manager de proiect, obiectivele pe care îmi propun să le finalizez, în perioada următoare, împreună cu întreaga echipă de proiect, sunt reprezentate de elaborarea și adoptarea Strategiei naționale de comunicare la nivelul sistemului judiciar, strategie elaborată de CSM în cadrul proiectului TAEJ, precum și derularea în termen, dar și în cele mai bune condiții a celor 36 de sesiuni de diseminare ale Strategiei naționale de comunicare programate pentru anul 2021. De asemenea, un alt obiectiv îl reprezintă derularea în carul proiectului TAEJ a unei ample Campanii media de informare în mediul tv, radio şi spațiul online, programată a fi inițiată, conform calendarului la începutul anului 2021.

News247WP: Stimata doamna judecator Stancioi Daniela -Ioana , va multumim pentru amabilitatea dumneavoastra si va dorim succes.

 

Scurta biografie:  Judecător Stăncioi Daniela-Ioana

Șef Birou Informare Publică și Relații cu Mass-Media

Managerul proiectului TAEJ – Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar

By

Robert Williams

Editor in Chief

 

 

 

 

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: