Consiliul Superior al Magistraturii raspunde intrebarilor ce privesc repartizarea aleatorie si regulamentul de functionare al instantelor si parchetelor

Agentia Britanica de Stiri News247WorldPress a publicat intr-un material documentar aspectele negative ale repartizarii aleatorii cat si ingrijorari cu privire la regulamentul de organizare si functionare al instantelor si parchetelor.

Pornind de la anul implementarii sistemului de repartizare aleatorie , mass media din Romania a relalat aspecte negative de practica si posibila frauda astfel ca Agentia Britanica de Stiri News247WorldPress a publicat si a cerut un punct de vedere oficial la MJ, CSM IJ si in saptamanile urmatoare instantelor din Romania .

 

Astazi publicam raspunsul CSM urmand sa fie publicate si celelalte raspunsuri in ordinea sosirii acestora.

                                                 R O M Â N I A

                       CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Adresa nr. 2/16621 din data de 29.08.2019
BIROUL DE INFORMARE PUBLICĂ ŞI RELAŢII CU MASS MEDIA

 

Domnului Robert Williams, editor in chef – NEWS247WorldPress

 

           Stimate domn,

 

Ca urmare a solicitării dumneavoastră înregistrată la Consiliul Superior al Magistraturii sub nr. 16621/22.08.2019, vă comunicăm următoarele:

O garanție a unui proces echitabil este existența unui mecanism transparent de repartizare aleatorie a cauzelor la momentul înregistrării acestora la fiecare instanță. Acest principiu este reglementat de dispoziţiile art. 101 – 104, 108, 111, 113 din  Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375 din 17 decembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Regulamentul mai sus menţionat stabileşte modul şi criteriile de repartizare a cauzelor pe complete de judecată, în vederea asigurării respectării principiilor distribuţiei aleatorii şi continuităţii:

Art. 101 – (1) Repartizarea cauzelor se va efectua în sistem informatic prin programul ECRIS.

(2) În cazul în care repartizarea în sistem informatic nu se poate aplica din motive obiective, repartizarea cauzelor se efectuează prin metoda sistemului ciclic.

(3) Repartizarea aleatorie în sistem informatic se realizează o singură dată, urmând ca în situaţiile în care pe parcursul desfăşurării procesului apar incidente procedurale să se recurgă la regulile stabilite în prezentul regulament.

(4) Cererile referitoare la un dosar repartizat aleatoriu se judecă de acelaşi complet dacă prin lege nu se prevede altfel.

(5) Pentru aplicarea criteriului aleatoriu, completele se vor constitui la începutul fiecărui an şi se numerotează pe instanţă sau, după caz, pe secţii, ţinându-se seama de materiile în care judecă, de specializarea completelor şi de stadiul procesual în care se află cauzele. Modificarea numărului completelor de judecată sau schimbarea judecătorilor care le compun se va putea realiza doar pentru motive obiective, în condiţiile legii.

(6) Toate modificările aduse compunerii completului de judecată ori repartizării dosarelor în condiţiile prezentului regulament vor fi evidenţiate în programele informatice de repartizare aleatorie.

(7) În situaţiile de modificare a compunerii completului de judecată, copiile după încheierile, hotărârile colegiului de conducere şi procesele verbale se păstrează în mape separate.

(8) Un dosar se consideră repartizat aleatoriu chiar şi în situaţia în care un singur complet poate soluţiona o cauză, dacă această situaţie se datorează unor motive obiective.

(9) Ori de câte ori se impune excluderea unui complet de la repartizarea aleatorie, aceasta se dispune de preşedintele de secţie sau de preşedintele de instanţă, după caz.

Art. 102 – (1) Cauzele având ca obiect cererile, propunerile, plângerile sau contestaţiile date prin lege în competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi se înregistrează în sistemul ECRIS ca dosare distincte, dar evidenţiate în legătură cu dosarul având ca obiect prima cerere, propunere, plângere ori contestaţie formulată în cauză.

(2) Persoana desemnată cu repartizarea aleatorie a cauzelor, primind cererea, propunerea, plângerea sau contestaţia, verifică în sistemul ECRIS dacă au fost formulate alte sesizări în cursul urmăririi penale efectuate în cauza respectivă şi întocmeşte un proces-verbal pe care îl depune la dosar.

(3) Dacă soluţionarea unei cereri, propuneri, plângeri sau contestaţii de către un singur judecător de drepturi şi libertăţi nu este posibilă din cauza numărului mare al inculpaţilor la care aceasta se referă, pot fi constituite mai multe dosare, pe grupuri de inculpaţi. Modalitatea de constituire a dosarelor pe grupuri de inculpaţi se stabileşte prin hotărâre a colegiului de conducere.

(4) Dispoziţiile alin. (3) se aplică atât la soluţionarea unei prime cereri, propuneri, plângeri sau contestaţii, cât şi a celor formulate ulterior în cursul urmăririi penale în aceeaşi cauză.

(5) Judecătorul de drepturi şi libertăţi care soluţionează o primă cerere, propunere, plângere sau contestaţie soluţionează, de regulă, şi următoarele cereri, propuneri, plângeri ori contestaţii formulate în cursul urmăririi penale în cadrul aceluiaşi dosar de urmărire penală, dacă prin hotărâre a colegiului de conducere nu s-a dispus altfel.

(6) La primirea rechizitoriului sau a acordului de recunoaştere a vinovăţiei, persoana desemnată cu repartizarea aleatorie verifică în sistemul ECRIS dosarele în care s-au îndeplinit acte sau măsuri procesuale de către judecătorul de drepturi şi libertăţi. Aceasta înaintează de îndată dosarul format, încheierile emise de judecătorul de drepturi şi libertăţi, precum şi un proces-verbal în care menţionează rezultatul verificării preşedintelui secţiei penale ori, după caz, preşedintelui instanţei, dacă nu există secţii.

(7) Preşedintele secţiei penale ori, după caz, preşedintele instanţei, dispune, în scris, ca dosarul format ca urmare a sesizării instanţei prevăzute la alin. (6) să nu fie repartizat acelor judecători care, în calitate de judecători de drepturi şi libertăţi, au îndeplinit acte sau măsuri procesuale în cursul urmăririi penale. Dispoziţia preşedintelui secţiei penale sau, după caz, a preşedintelui instanţei prin care s-a decis excluderea anumitor complete de la repartizarea aleatorie se depune la mapa privind incidentele de repartizare.

Art. 103 – (1) Repartizarea aleatorie a cauzelor se realizează de către persoanele desemnate anual de preşedintele instanţei.

(2) Prin metoda sistemului ciclic dosarele sunt preluate de persoana sau persoanele desemnate potrivit alin. (1), care repartizează câte un dosar, în ordine, completelor de judecată competente, stabilite conform art. 101 alin. (5).

Art. 104 – (1) Ori de câte ori se impune aplicarea metodei de repartizare ciclică a dosarelor, acestea se atribuie, în funcţie de data înregistrării la instanţa respectivă, către completele de judecată competente, în ordinea numerotării acestora.

(2) În cazul unei noi operaţiuni de repartizare ciclică alocarea dosarelor se va realiza începând cu completul cu numărul următor celui căruia i-a fost atribuit ultimul dosar la repartizarea ciclică precedentă.

(3) În situaţia desfiinţării unui complet, toate cauzele repartizate acestuia, inclusiv cele suspendate, vor fi repartizate prin sistemul ciclic, conform hotărârii colegiului de conducere.

Art. 108 – (1) Dosarele având ca obiect cererile de chemare în judecată introduse după intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se transmit persoanei desemnate cu repartizarea aleatorie a cauzelor, în vederea repartizării pe complete.

Art. 111 – (1) În cazul trimiterii cauzei de la o secţie la alta în condiţiile legii, dosarul îşi păstrează numărul şi este repartizat aleatoriu. Aceeaşi regulă se aplică în cazul trimiterii dosarului la sau de la un complet specializat.

(2) În situaţia recalificării unei cauze astfel încât s-ar schimba numărul judecătorilor care compun completul se va proceda astfel:

  1. a) dacă o cauză trebuie soluţionată de un complet cu un număr mai mare de judecători decât cel căruia i-a fost repartizată, completul de judecată va fi întregit, după caz, cu unul sau doi judecători din lista de permanenţă din ziua în care s-a dispus asupra recalificării;
  2. b) dacă o cauză trebuie soluţionată de un complet cu un număr mai mic de judecători decât cel căruia i-a fost repartizată, completul de judecată va fi format din preşedintele completului şi, dacă este cazul, şi din următorul judecător din compunerea acestuia.

(3) Dacă anterior luării oricăror măsuri procedurale de către completul căruia i-a fost repartizată cauza se constată o eroare la repartizarea acesteia, preşedintele de secţie sau preşedintele instanţei, după caz, stabileşte existenţa erorii şi necesitatea unei noi repartizări aleatorii. În celelalte cazuri se aplică regulile prevăzute la alin. (2).

Art. 113 – (1) Pe perioada vacanţei judecătoreşti se pot forma complete separate, pentru a se asigura soluţionarea cauzelor urgente, precum şi a celor în care a intervenit un acord de mediere, indiferent de obiectul cauzei.

(2) Colegiile de conducere, la propunerea preşedinţilor de secţii sau, dacă nu există secţii, la propunerea preşedintelui instanţei, stabilesc tipurile de obiecte care se vor soluţiona în timpul vacanţei judecătoreşti, precum şi modalitatea de repartizare a cauzelor înregistrate în timpul vacanţei judecătoreşti, rămase nesoluţionate la sfârşitul acesteia, de regulă, prin metoda repartizării ciclice.”

              Dispoziţiile art. 7 alin. (1) lit. g) din acelaşi Regulament mai prevăd faptul că “Preşedintele curţii de apel exercită prerogative manageriale în scopul organizării eficiente a activităţii curţii, precum şi atribuţii de coordonare şi control privind administrarea curţii de apel şi a instanţelor din circumscripţie, printre care organizează şi coordonează activitatea de repartizare aleatorie a cauzelor şi stabileşte regulile aplicabile în situaţiile neprevăzute de lege sau de prezentul regulament.”

              În acelaşi context, art. 53 din Legea nr 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevede faptul că:

„Art. 53 – (1) Repartizarea cauzelor pe complete de judecată se face în mod aleatoriu, în sistem informatizat.

(2) Cauzele repartizate unui complet de judecată nu pot fi trecute altui complet decât în condiţiile prevăzute de lege.

(3) Sistemul de repartizare aleatorie a cauzelor pe completuri de judecată se auditează extern, la fiecare 2 ani, sub conducerea Ministerului Justiţiei şi cu implicarea societăţii civile şi a organizaţiilor profesionale ale magistraţilor. Concluziile auditului sunt publice.”

            O măsură de control a respectării principiului repartizării aleatorii a cauzelor este reglementată de art. 51 alin. (2) lit. b) şi alin. (5) din Legea nr 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Art. 51 (2) Revocarea din funcţia de conducere a judecătorilor se dispune de Consiliul Superior al Magistraturii – Secţia pentru judecători, din oficiu sau la propunerea adunării generale ori a preşedintelui instanţei, pentru următoarele motive:

  1. a) în cazul în care nu mai îndeplinesc una dintre condiţiile necesare pentru numirea în funcţia de conducere;
  2. b) în cazul exercitării necorespunzătoare a atribuţiilor manageriale privind organizarea eficientă, comportamentul şi comunicarea, asumarea responsabilităţilor şi aptitudinile manageriale;
  3. c) în cazul aplicării uneia dintre sancţiunile disciplinare.

(5) La verificarea asumării responsabilităţii vor fi avute în vedere, în principal, îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege şi regulamente, implementarea strategiilor naţionale şi secvenţiale în domeniul justiţiei şi respectarea principiului distribuirii aleatorii sau, după caz, al repartizării pe criterii obiective a cauzelor.”

              De asemenea, nerespectarea de către magistraţi a dispoziţiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor, constituie abatere disciplinară conform art. 99 lit. o) din Legea nr. 303/2004 şi atrage răspunderea disciplinară.

              Legea nr 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevede modalitatea de control a respectării principiului repartizării aleatorii a cauzelor de către inspectorii judiciari care conform art. 74 lit. b) “efectuează verificări la instanţele de judecată în legătură cu respectarea normelor procedurale privind primirea cererilor, repartizarea aleatorie a dosarelor, stabilirea termenelor, continuitatea completului de judecată, pronunţarea, redactarea şi comunicarea hotărârilor, înaintarea dosarelor la instanţele competente, punerea în executare a hotărârilor penale şi civile şi informează Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, formulând propuneri adecvate”. Aceste atribuţii se efectuează din oficiu sau la solicitarea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii ori a secţiilor Consiliului Superior al Magistraturii conform art. 74 alin (2).

              Astfel, conform art. 75 din acelaşi act normativ “(1) În exercitarea atribuţiilor lor prevăzute la art. 74, cu excepţia celor referitoare la efectuarea cercetării disciplinare, inspectorii judiciari întocmesc rapoarte de inspecţie pe care le aduc la cunoştinţa instanţelor/parchetelor supuse verificărilor, în vederea formulării de obiecţii. (2) Raportul de inspecţie prevăzut la alin. (1), împreună cu obiecţiile formulate, se înaintează secţiei corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, care stabileşte măsurile ce se impun pentru remedierea situaţiei. (3) În situaţia în care apreciază că obiecţiile sunt întemeiate, secţia Consiliului Superior al Magistraturii poate dispune, în scris şi motivat, retrimiterea raportului în vederea completării verificărilor, cu indicarea în mod expres a aspectelor ce trebuie completate.”

              În continuare, vă prezentăm câteva exemple privind controalele efectuate, conform prevederilor menţionate anterior, în cadrul căror unul din obiective fiind verificarea respectării de către judecători şi personalul auxiliar de specialitate a normelor procedurale şi regulamentare privind repartizarea aleatorie a dosarelor:

–              În data de 2 iulie 2019 Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat Raportul Inspecţiei Judiciare întocmit în urma controlului efectuat la Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a Contencios administrativ şi fiscal, (link ordine de zi: https://www.csm1909.ro/ViewFile.ashx?guid=f6fa3b66-4e90-4cb1-8ff7-b92c9c80491d|InfoCSM);

–              În data de 21 martie 2019 Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat Raportul Inspecţiei Judiciare privind controlul de remediere efectuat la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, cu observaţiile formulate în cadrul Comisiei nr. 2 din 13.03.2019 (link ordine de zi: https://www.csm1909.ro/ViewFile.ashx?guid=ff2cbd17-9470-4138-af55-d3c52d4eae6b|InfoCSM link hotărâre: http://old.csm1909.ro/csm/linkuri/04_04_2019__94805_ro.pdf);

–              În data de 14 martie 2019 Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat Raportul Inspecţiei Judiciare privind eficienţa managerială şi modul de îndeplinire a atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente de către conducerea Tribunalului Cluj, cu observaţiile formulate în cadrul Comisiei nr. 2/16.01.2019 (link ordine de zi: https://www.csm1909.ro/ViewFile.ashx?guid=6c84edb1-95c3-4918-92b7-6af72e4e18c2|InfoCSM link hotărâre: http://old.csm1909.ro/csm/linkuri/01_04_2019__94736_ro.pdf);

–            În şedinţa Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii din data de 19 decembrie 2018 au fost aprobate următoarele rapoarte ale Inspecţiei Judiciare (link ordine de zi:https://www.csm1909.ro/ViewFile.ashx?guid=3cbad4e3-3be9-4ba6-ad1b-68e90f7d4491|InfoCSM):

  • Raportul de control privind eficienţa managerială, modul de îndeplinire a atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente precum şi respectarea normelor procedurale şi reglementare de către judecătorii şi personalului auxiliar de specialitate din cadrul Curţii de Apel Iaşi (link hotărâre: http://old.csm1909.ro/csm/linkuri/23_01_2019__94066_ro.pdf);
  • Raportul de control privind eficienţa managerială şi modul de îndeplinire a atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente, de către conducerea judecătoriei Turda (link hotărâre:http://old.csm1909.ro/csm/linkuri/23_01_2019__94067_ro.pdf);
  • Raportului Inspecţiei Judiciare privind modul de îndeplinire de către judecătorii cu funcţii de conducere a atribuţiilor manageriale şi respectarea obligaţiilor prevăzute de legi şi regulamente pentru a asigura buna funcţionare a instanţei şi calitatea corespunzătoare a serviciului public la Judecătoria Sibiu (link hotărâre:http://old.csm1909.ro/csm/linkuri/23_01_2019__94068_ro.pdf)
  • Raportul de control privind eficienţa managerială şi modul de îndeplinire a atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente , de către conducerea Judecătoriei Târgu Mureş (link hotărâre:http://old.csm1909.ro/csm/linkuri/23_01_2019__94069_ro.pdf);
  • Raportul de control privind modul de îndeplinire de către judecătorii cu funcţii de conducere a atribuţiilor manageriale de planificare, organizare, coordonare, control-reglare şi comunicare, precum şi respectarea obligaţiilor prevăzute de legi şi regulamente de a asigura buna funcţionare a instanţei şi calitatea corespunzătoare a serviciului public la Tribunalul Sibiu (link hotărâre http://old.csm1909.ro/csm/linkuri/23_01_2019__94070_ro.pdf).

Referitor la modificarea şi adoptarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, conform art.41 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 317/2004, aceastea revin în sarcina Secţiei pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, atribuţii referitoare la organizarea şi funcţionarea instanţelor.

            În ceea ce priveşte informaţiile solicitate referitoare la aplicaţia ECRIS, vă informăm că, în conformitate cu prevederile art.24 din H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, lucrarea a fost transmisă Ministerului Justiţiei pentru a fi soluţionată potrivit competenţelor, sistemul ECRIS fiind gestionat de către această instituţie.

Cu stimă,

Judecător Daniela-Ioana Stăncioi

Şef al Biroului de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

……………………………………..

Cu deosebită consideraţie,

Biroul de Informare Publică si Relaţii cu Mass Media

Consiliul Superior al Magistraturii

Bucuresti, Calea Plevnei nr. 141B, sector 6

Leave a Reply

Discover more from Justice News247

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d