Robert Williams: ,,Raspunsurile privind Regulamentul de Functionare al Instantelor cat si Repartizarea Aleatorie continua astazi cu Inspectia Judiciara”

Agentia Britanica de Stiri News247WorldPress a dezvoltat inca din anul 2015 un interes pentru sistemul juridic din Romania, astfel incat diligentele, spatiile editoriale, proiectele si promovarea sistemului prin educatie a continuat sa ridice standardul de comunicare interinstitutionala privind acest subiect.

Reamintim ca anual, News247WorldPress realizeaza o chestionare a tuturor instantelor din Romania, mai putin parchetele, deoarece aceste structuri sunt destul de limitate in ceea ce priveste relatia cu mass-media. Fara a intra in dezbateri, interesul pentru resursele umane, logistica, conditiile de munca, actul de justitie, accesul la justitie, calitatea actului de justitie, sunt aspecte care fac obiectul interesului general atat al justitiabililor, cat si a societatii.

Subiectul dezbatut astazi face parte din chestionarele adresate Ministerului Justitiei, Consiliului Superior al Magistraturii si Inspectiei Judiciare cu privire la Sistemul de Repartizare Aleatorie si a Regulamentului de Ordine Interioara a Instantelor.

Inca din anul 2009 sunt regasite diferite relatari ale publicatiilor romanesti ori ale unor posturi TV cu privire la corectitudinea repartizarii aleatorii ori a legalitatii Regulamentului de Ordine Interioara a Instantelor. In locul acestor dezbateri personale sau emotionale, echipa News247WorldPress a ales chestionarea si punerea cap la cap a raspunsurilor privind aceste subiecte.

Inspectia Judiciara a raspuns afirmativ solicitarii

Domnului Robert Williams
News247WorldPress
Email: editorpress247news@gmail.com
Nr. P19-10184
Stimate domn,
Ca urmare a solicitării dumneavoastră vă comunicăm faptul că în anul 2013,
Inspecția Judiciară a realizat un control tematic la nivelul tuturor instanțelor
judecătorești, având ca obiect Respectarea dispozițiilor referitoare la primirea
și repartizarea aleatorie a actelor de sesizare, acesta fiind aprobat prin
Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii
nr.53/28.01.2014.
În cadrul controalelor semestriale având ca obiectiv verificarea modului de
îndeplinire de către judecătorii cu funcții de conducere a atribuțiilor
manageriale, un obiectiv distinct îl reprezintă repartizarea aleatorie a dosarelor
în cadrul instanțelor verificate, iar în situațiile în care sunt identificate
deficiențe sau vulnerabilități, sunt formulate propuneri adecvate.
Totodată, vă comunicăm faptul că solicitarea prezentă, cât și articolul din
data de 08.07.2019 au fost analizate de Direcția de inspecție pentru judecători,
care a formulat propuneri în sensul analizei oportunității includerii unui nou
control tematic la nivelul instanțelor de judecată.
Având în vedere competențele Inspecției Judiciare, strict prevăzute de lege,
vă informăm faptul că Inspecția Judiciară nu poate emite puncte de vedere sau
opinii în legătură cu aspecte ce pot face obiectul unor verificări.

ŞEF SERVICIU,

Serviciul secretariat și relații publice
Alin Bogdan ALEXANDRU

 

Detalii Raport 2013

Având în vedere cele anterior expuse, formulăm următoarele
P R O P U N E R I :
1. Înaintarea prezentului act de control Secţiei pentru judecători din
cadrul Consiliului Superior al Magistraturii pentru a dispune în conformitate
cu dispoziţiile legale.
2. Elaborarea, de către conducerile judiciare ale curţilor de apel, a unor
proceduri operaţionale care să prevadă reguli clare cu privire la toate
operaţiunile pe care le implică primirea şi distribuirea aleatorie a cauzelor,
precum şi preluarea şi adaptarea acestor proceduri la nivelul instanţelor

Inspecţia Judiciară
Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal – 23261
Adresa: Bucureşti, Aleea Căuzaşi nr. 57 B, Sector 3
Fax:021.322.62.96
Web: http://www.inspectiajudiciara.ro
35
„Consiliul Superior al Magistraturii
este garantul independenţei justiţiei”
(art. 133 alin. 1 din Constituţie,
republicată)
din circumscripţia curţilor de apel, în vederea unificării practicilor
administrative în materie.
4. Asocierea de către toate instanţele a parametrilor de repartizare
pentru fiecare obiect, indiferent de materie, şi introducerea acestora în
aplicaţia informatică, în vederea generării lor automate.
5. Dispunerea de către conducerile instanţelor a unor măsuri
corespunzătoare în vederea întocmirii planificărilor şedinţelor de judecată
astfel încât, în situaţia actelor de sesizare care nu au caracter urgent, în
procesul de repartizare să fie incluse cât mai multe complete dintre cele care
funcţionează la instanţă în materia vizată de actul de sesizare.
6. Luarea de către conducerile instanţelor a măsurilor necesare în
vederea respectării dispoziţiilor art. 95 alin. 9 din Regulamentul de ordine
interioară al instanţelor judecătoreşti, în sensul întocmirii unor procese
verbale (pe suport de hârtie sau în sistemul informatic), care să descrie într-o
manieră explicită motivele ce au determinat orice intervenţie în sistemul
informatic la repartizarea aleatorie sau în legătură cu aceasta.
7. Luarea măsurilor necesare de către persoanele şi organele cu atribuţii
de conducere de la toate instanţele, în vederea unificării practicilor
administrative în ceea ce priveşte:
– reînregistrarea dosarelor transpuse de la o secţie la alta sau a
dosarelor casate cu trimitere spre rejudecare, cu respectarea regulii păstrării
numărului unic de dosar;
– evidenţierea ordinii înregistrării actelor şi a modalităţii de repartizare
a dosarelor (printr-o singură operaţiune sau dosar cu dosar), în funcţie de
materie, de stadiul procesual şi de specificul fiecărei instanţe;
– stabilirea situaţiilor ce constituie motive obiective, potrivit dispoziţiilor
art.93 alin.21
din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor
judecătoreşti, pentru înregistrarea cererilor în sistemul ECRIS, a doua zi
după ce primesc dată certă.
8. Completarea următoarelor dispoziţii din Regulamentul de ordine
interioară al instanţelor judecătoreşti:

Inspecţia Judiciară
Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal – 23261
Adresa: Bucureşti, Aleea Căuzaşi nr. 57 B, Sector 3
Fax:021.322.62.96
Web: http://www.inspectiajudiciara.ro
36
„Consiliul Superior al Magistraturii
este garantul independenţei justiţiei”
(art. 133 alin. 1 din Constituţie,
republicată)
– art. 99 alin.3, în sensul prevederii modalităţii în care se procedează în
cazul în care o cerere este înregistrată greşit cu stadiul procesual fond, în loc
de stadiul procesual apel/recurs sau cu stadiul procesual apel/recurs în loc de
stadiul procesual fond;
– art. 99 alin.5, în sensul reglementării priorităţii criteriului nominal al
titularului şi membrilor completului, pentru desemnarea completului căruia
urmează a i se repartiza cauza în urma repunerii pe rol sau a formulării unei
cereri de îndreptare eroare materială sau completare dispozitiv;
– art.991
alin.2, în sensul introducerii unei reglementări referitoare la
modul de înregistrare a căile extraordinare de atac declarate împotriva
hotărârilor pronunţate de judecătorul sindic;
-art.99 alin.11, în sensul prevederii că repartizarea ciclică a cauzelor în
cazul desfiinţării unui complet să se efectueze printr-o singură operaţiune.
9. Efectuarea demersurilor pentru actualizarea de către specialiştii IT
din cadrul instanţelor a rapoartelor IJrep şi punerea acestora la dispoziţia
conducerilor judiciare ale instanţelor, pentru efectuarea unor verificări
periodice cu privire la modul de utilizare a aplicaţiei.
10. Sesizarea Ministerului Justiţiei în vederea elaborării unui program
naţional de pregătire şi perfecţionare a personalului implicat în efectuarea
operaţiunilor de repartizare aleatorie de către specialiştii IT ai instanţelor.
11. Sesizarea Ministerului Justiţiei în vederea dezvoltării aplicaţiei
ECRIS, sub următoarele aspecte:
– includerea interfeţei de gestionare a completelor de judecată în partea
de administrare a aplicaţiei şi scoaterea acesteia din partea de utilizare a
aplicaţiei;
– imposibilitatea efectuării operaţiunilor de ştergere a actelor de sesizare
şi de ştergere/modificare a obiectului principal, ulterior repartizării aleatorii a
dosarelor;
– imposibilitatea efectuării unor operaţiuni de ştergere repetată a
termenelor alocate;
– blocarea automată, fără intervenţia manuală a operatorului, a
completului iniţial învestit, în cazul existenţei unor incidente procedurale;

Inspecţia Judiciară
Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal – 23261
Adresa: Bucureşti, Aleea Căuzaşi nr. 57 B, Sector 3
Fax:021.322.62.96
Web: http://www.inspectiajudiciara.ro
37
„Consiliul Superior al Magistraturii
este garantul independenţei justiţiei”
(art. 133 alin. 1 din Constituţie,
republicată)
– preluarea numai a acelor date şi informaţii utile, în situaţia
transferării dosarelor de la instanţele de fond la cele care soluţionează căile de
atac;
– introducerea în aplicaţie a unui câmp care să permită inserarea orei
înregistrării actelor de sesizare şi a orei efectuării unor acte procedurale sau
procesuale în situaţiile în care dispoziţiile legale reglementează cerinţa
efectuării sau înregistrării anumitor categorii de acte în termene procedurale
care se calculează pe ore;
– instituirea unor sisteme de alertă care să permită identificarea
situaţiilor de introducere repetată la instanţă a unor acte de sesizare identice,
indiferent de natura caracterelor cu care s-au introdus, pentru prima dată,
numele sau denumirea emitentului actului;
– perceperea stocului real de dosare în cazul preschimbării primului
termen de judecată şi a soluţionării unor incidente înaintea primului termen
de judecată;
– identificarea „primului recurs” în procedura de repartizare a
dosarelor de insolvenţă, conform dispoziţiilor art.991
alin.2 din Regulamentul
de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti;
– selectarea automată, fără intervenţia manuală a operatorului, a
următorului parametru de repartizare, în cazul în care repartizarea eşuează
datorită atingerii complexităţii sau numărului maxim de dosare/complet.
INSPECTORI JUDICIARI
Prin Hotărârea nr. 53/28.01.2014, Secţia pentru judecători a Consiliului
Superior al Magistraturii şi-a însuşit conţinutului răspunsului Inspecţiei
Judiciare la obiecţiunile formulate de Curtea de Apel Alba Iulia, Curtea de
Apel Bucureşti, Curtea de Apel Craiova, Curtea de Apel Galaţi, Curtea de
Apel Oradea şi Curtea de Apel Suceava în legătură cu Raportul privind
analiza verificărilor efectuate de conducerile instanţelor cu privire la
respectarea dispoziţiilor legale referitoare la primirea şi repartizarea aleatorie
a actelor de sesizare a instanţelor judecătoreşti.

Inspecţia Judiciară
Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal – 23261
Adresa: Bucureşti, Aleea Căuzaşi nr. 57 B, Sector 3
Fax:021.322.62.96
Web: http://www.inspectiajudiciara.ro
38
„Consiliul Superior al Magistraturii
este garantul independenţei justiţiei”
(art. 133 alin. 1 din Constituţie,
republicată)
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat
conţinutului Raportului Judiciar nr.1696/IJ/1128/DIJ/2013 privind analiza
verificărilor efectuate de conducerile instanţelor cu privire la respectarea
dispoziţiilor legale referitoare la primirea şi repartizarea aleatorie a actelor de
sesizare a instanţelor judecătoreşti, precum şi măsurile propuse în cuprinsul
Raportului.
De asemenea, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii
a aprobat următoarele măsuri din cuprinsul Raportului:
– Asocierea de către toate instanţele a parametrilor de repartizare pentru
fiecare obiect, indiferent de materie, şi introducerea acestora în aplicaţia
informatică, în vederea generării lor automate;
– Dispunerea de către conducerile instanţelor a unor măsuri corespunzătoare
în vederea întocmirii planificărilor şedinţelor de judecată astfel încât, în
situaţia actelor de sesizare care nu au caracter urgent, în procesul de
repartizare să fie incluse cât mai multe complete dintre cele care funcţionează
la instanţă în materia vizată de actul de sesizare.
– Luarea de către conducerile instanţelor a măsurilor necesare în vederea
respectării dispoziţiilor art. 95 alin.(9) din Regulamentul de ordine interioară
al instanţelor judecătoreşti, în sensul întocmirii unor procese verbale (pe
suport de hârtie sau în sistemul informatic), care să descrie într-o manieră
explicită motivele ce au determinat orice intervenţie în sistemul informatic la
repartizarea aleatorie sau în legătură cu aceasta.
– Luarea măsurilor necesare de către persoanele şi organele cu atribuţii de
conducere de la toate instanţele, în vederea unificării practicilor
administrative în ceea ce priveşte:
– Reînregistrarea dosarelor transpuse de la o secţie la alta sau a dosarelor
casate cu trimitere spre rejudecare, cu respectarea regulii păstrării numărului
unic de dosar;
– Evidenţierea ordinii înregistrării actelor şi a modalităţii de repartizare a
dosarelor (printr-o singură operaţiune sau dosar cu dosar), în funcţie de
materie, de stadiul procesual şi de specificul fiecărei instanţe;
– Stabilirea situaţiilor ce constituie motive obiective, potrivit dispoziţiilor art.93
alin.(21) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti,
pentru înregistrarea cererilor în sistemul ECRIS, a doua zi după ce primesc
dată certă.
– Efectuarea demersurilor pentru actualizarea de către specialiştii IT din
cadrul instanţelor a rapoartelor IJrep şi punerea acestora la dispoziţia

Inspecţia Judiciară
Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal – 23261
Adresa: Bucureşti, Aleea Căuzaşi nr. 57 B, Sector 3
Fax:021.322.62.96
Web: http://www.inspectiajudiciara.ro
39
„Consiliul Superior al Magistraturii
este garantul independenţei justiţiei”
(art. 133 alin. 1 din Constituţie,
republicată)
conducerilor judiciare ale instanţelor, pentru efectuarea unor verificări
periodice cu privire la modul de utilizare a aplicaţiei.
Totodată, în ceea ce priveşte propunerea de sesizare a DLDC vizând art.99
alin.(3) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, în
sensul prevederii modalităţii în care se procedează în cazul în care o cerere
este înregistrată greşit cu stadiul procesual fond, în loc de stadiul procesual
apel/recurs sau cu stadiul procesual apel/recurs în loc de stadiul procesual
fond, Secţia pentru judecători a constatat că prin Hotărârea Plenului CSM
nr.79/2014 s-a modificat Regulamentul, fiind introdus, în acest, sens, alin.31 la
art.99.
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, referitor la
propunerea de sesizare a DLDC în ceea ce priveşte art.99 alin.(5) din
Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, în sensul
reglementării priorităţii criteriului nominal al titularului şi membrilor
completului, pentru desemnarea completului căruia urmează a i se repartiza
cauza în urma repunerii pe rol sau a formulării unei cereri de îndreptare
eroare materială sau completare dispozitiv, a constatat că prin Hotărârea
Plenului CSM nr.1080/2013 s-a modificat Regulamentul, în sensul modificării
alin.(5) şi al introducerii alin.(51) – (53) la art.99.
De asemenea, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii
a hotărât sesizarea DLDC pentru a analiza necesitatea completării unor
dispoziţii din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti,
după cum urmează:
– Art.991 alin.(2), în sensul introducerii unei reglementări referitoare la modul
de înregistrare a căilor extraordinare de atac declarate împotriva hotărârilor
pronunţate de judecătorul sindic;
– Art.99 alin.(11), în sensul prevederii că repartizarea ciclică a cauzelor în
cazul desfiinţării unui complet să se efectueze printr-o singură operaţiune.
Secţia pentru judecători a dispus comunicarea măsurilor adoptate, mai-sus
menţionate, către toate curţile de apel.
De asemenea, Secţia pentru judecători a dispus ca, în termen de 6 luni, curţile
de apel să transmită Inspecţiei Judiciare stadiul implementării acestor măsuri,
urmând ca, după centralizarea datelor, Inspecţia Judiciară să comunice Secţiei
pentru judecători stadiul implementării.

Download adresa IJ raport 1696IJ1128DIJ2013

Leave a Reply

%d bloggers like this: